Sınıraşan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hukuk

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yabancılık unsuru içeren kişisel verilerin korunmasına ilişkin gerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gerek Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerinde açık bir düzenleme yer almamaktadır. Sadece kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında ilgili kişinin rızasını arayan KVKK m 9 hükmü bulunmaktadır. Rızaya aykırı bir şekilde kişisel verilerin aktarılması durumunda uyuşmazlığın hangi hukuka göre çözüleceği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuralların doğrudan uygulanan kural niteliğinde olup olmamasına bağlı olarak tarafların burada hukuk seçme imkânının olup olmadığı konularında herhangi açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Avrupa Birliği (AB) nezdinde mehaz 95/46 sayılı Direktif ile onu yürürlükten kaldıran Genel Verilerin Korunması Tüzüğü bu konuda düzenlemeler içermektedir. AB nezdindeki düzenlemeler daha çok bu düzenlemelerin AB dışında uygulanıp uygulanamayacağı konusunda yoğunlaşmıştır. Çalışmamızda milletlerarası özel hukuk sistematiğine uygun olarak öncelikle, kişisel verinin ne zaman yabancılık unsuru içerdiği, buna bağlı olarak vasıflandırmanın nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır. Doktrinde kişisel verilerin korunması hakkının hukuki niteliği hakkında farklı teoriler ortaya atılması sonucu bağlama noktaları da farklılıklar göstermektedir. Buna bağlı olarak sınır aşan kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan kanunlar ihtilafı ve uygulanacak hukuk konusu tartışılmaya çalışılacaktır. Bunu yaparken mehaz AB düzenlemeleri başta olmak üzere karşılaştırmalı hukuk ve Türk Hukuku’ndaki düzenlemeler incelenecektir. Uygulamada çıkan sorunlara ilişkin olarak AB Adalet Divanı kararlarından yararlanılarak bir çözüm bulunmaya çalışılacaktır. Karşılaştırmalı hukukta her ne kadar kendi milli yasalarının ülke dışı uygulanması olarak bir çözüm bulunsa da bu çözümün her zaman geçerli olamayacağı bu nedenle yabancı ülke kişisel verileri koruma düzenlemelerinin Türkiye’de doğrudan uygulanmasını engellemek için kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlerin doğrudan uygulanan kural olarak kabul edilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Terazi Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

198

Künye