İŞ DEĞERLERİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARDIŞIK ARACILIK MODELİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde işletmeler, rekabet avantajı yaratmada en önemli etkenlerden birini nitelikli insan kaynağıolarak ifade ederken; iş tatmini ve mutluluklarını önemsedikleri çalışanlarını, uzun yıllar kurumlarındabağlılıkla tutundurmayı hedeflerler. Çalışanların işlerinden yüksek seviyede tatmin olmaları ise, onlarınbeklenti ve ihtiyaçlarını, davranışsal ve bilişsel özelliklerini doğru tespit edebilmelerine bağlıdır. Birbireyin davranışsal ve bilişsel özelliklerinin yanı sıra beklenti ve ihtiyaçlarını etkileyen önemliunsurlardan biri ise bireyin değerleridir. Bu sebeple, değerlerin doğru biçimde tespiti çalışanlarınkarşılıklı etkileşimine, seçimlerine ve iş çıktılarına olumlu olarak katkıda bulunabilmelerine bağlıdır. Buçalışmada sağlık sektöründe yardımcı üreme teknikleri alanında hizmet veren klinik ve laboratuvarçalışanlarının sahip oldukları iş değerlerini belirleyerek, iş değerleri ve iş tatmini ilişkisinde lider-üyeetkileşiminin aracılık etkisini sorgulanmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkiler iki farklı ardışık aracılıkmodeli kurularak analiz edilmiş ve bunun bir sonucu olarak iş değerleri ve iş tatmini arasındaki ilişkiaçısından değerlendirildiğinde, lider-üye etkileşimine etki eden aracı değişkenlerin de kendi aralarındailişkili olduğu görülmüştür

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

37

Künye