TOKSİK LİDERLİK VE ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİNDE KARİYERİZMİN ARACI ETKİSİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmada toksik liderlik tarzı ile üretkenlik karşıtı iş davranışları (ÜKİD) ilişkisinde kariyerizmin aracı (mediatör) etkisi incelenmiştir. Araştırma evreni olarak bankacılık sektörü seçilmiştir. Araştırma evreninden elde edilen katılımcılardan veriler yüz yüze ve e-posta yoluyla anket vasıtasıyla toplanmıştır. Araştırma, evreni temsil gücü olan toplam 413 banka çalışanı kapsamında yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Öncelikle, araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliklerini doğrulamak için faktör analizi, güvenirliklerini doğrulamak için ise Cronbachs’ Alpha katsayısı doğrultusunda güvenilirlik analizi yapılmıştır. Sonraki adımda ise araştırma değişkenlerin aralarındaki ilişkileri test etmek için korelasyon analizi yapılmış, son olarak ise araştırma hipotezlerini test etmek adına doğrusal ve hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre toksik liderlik, ÜKİD’i istatistiksel ve anlamlı olarak pozitif yönde etkilemiştir. Kariyerizm ise toksik liderlik ile ÜKİD arasındaki ilişkide kısmi aracılık (mediatör) etkisine sahiptir. Elde edilen bulgular ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

22

Künye