Kasaplık Hayvan ve Kanatlı Karkaslarında Clostridium difficile Varlığının Kültürel ve Moleküler Yöntemlerle Tespiti ve Antibiyotik Dirençlilik Profilinin Belirlenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Clostridium difficile, gram (+), anaerob, sporlu, çomak şeklinde bir bakteri olup özellikle hastane kaynaklı olan etken, uzun süreli antibiyotik kullanımı sonucunda psödomembranoz kolit, toksik megakolon, intestinal perforasyon ve diareye sebep olmaktadır. Bakterinin virülansı sahip olduğu toksinlerden (enterotoksin ve sitotoksin) kaynaklanmaktadır. Etken hastanelerden başka toprakta, suda, su ürünlerinde, kasaplık hayvanlarda ve kanatlılarda tespit edilmiştir. Bu gıdalar, C. difficile için potansiyel yeni rezervuarlar olarak tanımlanmakta ve bu gıdaların tüketimi sonucu insanlarda bahsedilen hastalık tablolarının şekillenmesine sebebiyet vermektedir. Özellikle son yıllarda insanlardan izole edilen C.difficile suşlarının besi hayvanlarında da saptanması bu etkenin halk sağlığı yönünden ciddi bir risk oluşturabileceği kaygısını doğurmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda, bu projede kasaplık ve kanatlı hayvan karkaslarına ait örneklerde C. difficile varlığı araştırılarak, kültürel ve moleküler yöntemlerle tespit edilmiş olan C. difficile varlığının antibiyotik duyarlılık profilinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, kasaplık büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı karkaslarından alınan numunelerde klasik kültürel yöntemlerle etken tespiti yapılmış, şüpheli bulunan koloniler moleküler teknikler kullanılarak doğrulanmıştır. Bu doğrulama sonucunda, C. difficile olduğu belirlenen kolonilerin toksin oluşturma kabiliyetleri saptanarak, antibiyotik duyarlılık testleri ile etkenin çeşitli antibiyotiklere karşı olan duyarlılığı tespit edilmiştir. Bu amaçla, 247 adet büyükbaş, 308 adet küçükbaş ve 185 adet kanatlı karkası olmak üzere toplam 740 adet örnek incelenmiştir. İncelenen bu örneklerden 83 (%33,6) adet büyükbaş, 78 (%25,3) adet küçükbaş ve 69 (%37,3) adet kanatlı karkasından etken izole edilmiş olup, toplamda 230 (%31,1) adet karkas örneği C. difficile pozitif olarak tespit edilmiştir. Elde edilen C.difficile izolatlarının antibiyotik duyarlılıkları değerlendirildiğinde, genel olarak etkenin başta amokisilin-klavulanik aside (%99,1), vankomisine (%97,0) ve tetrasikline (%97,0) oldukça duyarlı olduğu, buna karşın sefotaksime (%97,4) ve imipeneme (%87,8) ise direnç gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışma, ülkemizdeki kasaplık ve kanatlı hayvanlarda C.difficile varlığı ile ilgili mevcut durumun ortaya konması ve dünya literatürüne bilgi sağlanması anlamında ilk detaylı çalışmadır. C.difficile suşlarının büyükbaş ve küçükbaş kasaplık hayvan karkaslarından izole edilmesi, bu hayvanların ve dolayısıyla bunlardan elde edilen hayvansal kökenli gıdaların C.difficile için potansiyel yeni bir rezervuar olabileceğini düşündürmektedir.

Açıklama

1.11.2016

Anahtar Kelimeler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye