Konaklama İşletmelerinde Dönüştürücü Liderliğin İş Tatmini ve Örgütsel BağlılıkÜzerindeki Etkisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hizmet sektöründe yer alan konaklama işletmeleri önemli bir istihdam kaynakları olmanınyanı sıra ülke ekonomilerini de olumlu katkıları bulunmaktadır. Bununla birlikte konaklamaişletmelerinin kendine özgü yapısından kaynaklanan zorluklar çalışanların refahı, iş tatminive örgüte olan bağlılıkları üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olmaktadır. Çalışanlarınyaşadıkları bu olumsuzluklar müşterilere sunulan hizmet kalitesinin düşmesine vedolayısıyla da mutsuz müşterilere yol açarak örgütsel başarıyı olumsuz etkiler. Araştırmadakonaklama işletmesi çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerinde dönüştürücüliderlik davranışlarının etkisi incelenmiştir. Veriler İstanbul’da faaliyet gösteren konaklamaişletmeleri çalışanlarından anket formları aracılıyla elde edilmiştir (n=362). Elde edilenveriler SPSS ve AMOS programları yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarıdönüştürücü liderin iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunugöstermektedir. Araştırma hizmet sektöründeki dönüştürücü liderlik araştırmalarına katkısağlarken, konaklama işletmelerinin yöneticilerine yönelik pratik önerilerde bulunmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

3

Künye