Merkezileşme Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı, Aiken ve Hage (1966) ile Hage ve Aiken (1967) tarafındangeliştirilen Merkezileşme Ölçeği'ni Türkçeye uyarlamak ve söz konusu ölçeğingeçerlik ve güvenirlik analizini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaüç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada çeviri çalışmaları, ikinci aşamadageçerlik ile ilgili çalışmalar ve üçüncü aşamada ise güvenirlik ile ilgili çalışmalaryapılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanmasında Brislin (1970) tarafından önerilenyöntem kullanılmıştır. Kapsam ve mantıksal geçerliğinin kontrolünde uzmangörüşüne ve yapı geçerliği (faktör analizi) ile güvenirliğin kontrolü kapsamındayapılan analizlerde ise ölçeğin 316 kişiden oluşan bir örnekleme (200 kişi keşfedicifaktör analizinde ve 116 kişi doğrulayıcı faktör analizinde) uygulanmasıneticesinde elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında yapılananalizlerde SPSS ve AMOS paket programları ile R programlama dilikullanılmıştır. Çalışmanın sonunda: Ölçeğin Türkçe versiyonunun üç boyutluolduğu, her üç alt boyutun faktör yüklerinin 0,871-0,846, 0,851-0,816 ve0,861-0,729 arasında toplandığı, uyum iyiliği değerlerinin yazındaki referansdeğerleri arasında yer aldığı, Cronbach’s alpha katsayısı değerinin 0,806 olduğu,güvenirlik için gerekli olan diğer istatistiki değerlerin daha önce yapılmışçalışmalar ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda Aiken ve Hage (1966)ile Hage ve Aiken (1967) tarafından geliştirilen Merkezileşme Ölçeği’nin sorumaddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan üç alt boyutlu olarak Türkiye’de sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalarda kullanılabileceği sonucunaulaşılmıştır. Ancak ölçeğin örneklem verilerine uygunluğunun doğrulayıcı faktöranalizi ile test edilmesinin uygun olacağı önerilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Savunma Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

1

Künye