ANALYSIS OF CONSUMER DEMANDS AND NEEDS RELATED TO REGIONS IN TURKEY AND A RESEARCH

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türkiye farklılıklar ülkesidir.Farklılık kültürlerimize de yansımıştır.Kültürler alt kültürlerden oluş- muştur.Zengin bir kültür mirasına sahiptir.Bu anlamda, farklılık ve kültürlere göre coğrafi ve ekonomik bölgeler meydana gelmiştir.Her bölgenin farklılıkları tüketim alışkanlıkları ve bu alışkanlıkları oluşturan davranışlar meydana gelmiştir. .Kişisel istek ve ihtiyaçlar yerel ve bölgesel olmuştur.Bunun için de bölgelerin istek ve ihtiyaçları kendi içinde ve bölgeler arasında farklılıklar meydana getirmiş ve çarpan etkisiyle ülke geneline yansımıştır.Çok genç nüfusa sahip olan Türkiyedeki bölgelere göre dış yatırımcı ve pazarlamacılar sektör odaklı yoğunlaştıklarından işletmeler pazarlarını belirlemede sorun yaşamamış- lardır.Bu çalışmada ,Türkiye nin yedi bölgesinde farklı tüketici istek ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi için anket soruları hazırlanmış ve bölge bazında yüz yüze anket yapılmıştır.Yapılan bölgesel araştırma istatistik ortamlardan geçirilmiş,elde edilen verilerin analizinde varimaks faktör döndürme seçeneği kullanılmıştır. Verilerin yeterliliğini ölçmek için KMO ve BARTLETTS testinden yararlanılmıştır..Faktörler analiz edilmiş ve güvenirlikleri de test edildikten sonra hipotezlere yer verilmiş ,bölgelerde yaşayan insanlara göre değişiklik olup olmadığını ortaya koymak için ANOVA testi yapılmıştır.Türkiyede bölgelerarası farklılıkların, tüketicilerin istek, ihtiyaç ve satın alma davranışları üzerine etkileri incelenmiştir. Türkiyedeki bölgelerarasındaki coğrafi, kültürel ve ekonomik farklılıklar farklı bölgelerde yaşayan insanların istek ve ihtiyaçlarını doğal olarak etkilemekte ve bunun sonucu bir tüketici olan insanın satın alma davranışlarında farklılıklar göstermektedir. Yapılan araştırmada faktörlerin Maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ihtiyaç düzeyleri başlıkları altında toplandığı tespit edilmiştir. Bölgelerarasındaki farklılıklar ve bu farklılıkların insanların istek, ihtiyaç ve davranışları üzerine etkileri Maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisindeki ihtiyaç düzeylerine göre incelenmiştir. Sonuçta Türkiyedeki coğrafi bölgelerarası tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarında anlamlı farklılıklara olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde,ülke genelinde bölgelere göre ekonomik ve politikaların oluşturulmas,bölgesel farklılıkların ortadan kaldırılması,geleneksel kültür düzeylerinin üretim ve tüketime yansıtılması,bölgesel kalkınmışlığın sağlanmasında tüketici istek ve ihtiyaçlarının önem taşıdığını ve bunun sağlanmasında yerel ve bölgesel yönetimlerin çok önemli olduğu önerileri getirilmiştir.Bölgesel insanların yaşam koşulları değiştikçe istek ve ihtiyaçları da artacak ve satın alma davranışları da değişecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

15

Künye