KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU BAKIMINDAN GERÇEK İÇTİMA VE FİKRİ İÇTİMA KURALLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesinde hüküm altına alınan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, doktrinde ve yargı kararlarında ekseriyetle “genel ve tamamlayıcı” bir suç tipi olarak kabul edilmektedir. Buna göre söz konusu suçu oluşturan eylemler, aynı zamanda başkaca bir suçu da oluşturuyorsa öncelikle ilgili suç kapsamında değerlendirme yapılacak ve fail hakkında ayrıca kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm tesis edilmeyecektir. Tatbikatta işbu ön kabul, daima hakkaniyetli ve adaletli sonuçlar doğurmaktan uzak olup; fiilin tekliği bakımından titiz bir değerlendirme yapılmadan tek suçtan hüküm kurulması, kanun koyucunun fikri içtima düzenlemesini hüküm altına alırken güttüğü amaç ile de bağdaşmamaktadır. Çalışmada öncelikle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna ilişkin genel bir çerçeveye yer verilerek, gerçek içtima ve fikri içtima kuralları detaylandırılmış; akabinde atıf yapılan suç bakımından Yargıtay kararları perspektifinde içtima uygulamalarına ve bu uygulamalara yönelik eleştiri ile önerilere yer verilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

2021

Sayı

157

Künye