EĞİTİM KURUMLARINDA COVID-19 DÖNEMİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerin, müdürlerin, müdür yardımcılarının Covid-19 döneminde örgütsel adalet algılarının iş performansıyla olan ilişkisi tespit edilmiştir. Adalet algısının kişi-örgüt uyumu, örgüt-kişi ilişkisi, iş performansı yönetici desteği, takip ve geri bildirim alımı, kurum ve kuruluşların birbiri arasındaki örgütsel ilişkisi incelenmiştir. Sağlanan ya da oluşturulmaya çalışan örgütsel adalet algısının örgütlerde iş performansına nasıl bir etkisinin olduğu, bu durumun olumlu veya olumsuz ne gibi sonuçlara sebep olacağı tespit edilmiştir. Araştırma 2022 yılında İstanbul ilinde olan Milli Eğitim Bakanlığında bağlı olan ilköğretim, ortaöğretim ve lisede çalışan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler üzerinde yapılmıştır. Yapılan araştırmaya toplam 410 katılım sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı kapsamında güvenirlik, faktör analizi, korelesyon, regresyon, T-testi ve ANOVA analizleriyle test edilmiştir. Literatür çalışmalarını da göz önünde bulundurarak etkileşimsel adaletin yüksek olduğu kurumlarda, iş performansının yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda covid-19 döneminde örgütsel adaletin alt boyutlarının iş performansına doğrudan ve pozitif etkilerinin olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda covid-19 döneminde örgütsel adaletin, iş performansı üzerinde olumlu etkisinin olduğu kabul edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Doğuş Üniversitesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

24

Sayı

1

Künye