COVİD-19 KORKUSUNUN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ PERFORMANSLARINA ETKİLERİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında, Covid-19 korkusunun iş performansı üzerindeki etkisini belirlemek ve bu ilişkide, örgütsel bağlılığın aracılık rolünün tespit edilmesidir. Araştırmada kapsamında katılımcıların tanımlayıcı özellikleri için demografik bilgileri alınmış sonrasında Covid-19 korkusu ölçeği, örgütsek bağlılık ölçeği ve son olarak çalışanların iş performansının ölçülmesinde; iş performansı ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Tokat ilinde görev alan 409 sağlık çalışanından google formlar kullanarak çevrimiçi anket yapılmak suretiyle elde edilmiştir. Veriler SPSS 25 paket programı ve SPSS Process 2.16 makrosu ile analiz edilmiştir. Programlar aracılığı ile toplanmış olan verilerin güvenilirlik analizi yapıldıktan sonra tanımlayıcı istatistikler, açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizleri ve 4. model aracılık analizi yöntemleri ile detaylı olarak incelemeleri yapılmıştır. Araştırma bulguları; sağlık çalışanlarının düşük düzeyde bir Covid-19 korkusuna, orta seviyede örgütsel bağlılık düzeyine ve yüksek düzeyde iş performansına sahip olduklarını göstermiştir. Sağlık çalışanlarının Covid-19 kaynaklı korku düzeylerinin, iş performans düzeylerini (katsayı=0,1701) ve örgütsel bağlılığın aracılık etkisi ile söz konusu Covid-19 kaynaklı korku düzeyini (katsayı=0,1026)’ya düşürdüğü bulgusuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Akademik Hassasiyetler

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

18

Künye