Alışveriş Merkezlerinde Ortak Kullanımlı Yemek AlanlarınınTasarım Kriterleri

dc.contributor.authorKaryağdı, Gülşah
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:59Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:59Z
dc.date.issued2020
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAlışveriş, insanlar arasında iletişimi sağlayan en eski sosyal eylemlerden biri olmakla beraber, tarih boyunca içinde bulunduğucoğrafyaya göre farklılıklar göstermiştir. Toplumların kültürel yapısı, yaşam koşulları, yönetim şekilleri alışveriş mek?nlarınınoluşumunu ve birbirleriyle olan ilişkilerini etkilemiştir. Avrupa şehirlerinin büyük çoğunluğunda 20. yüzyılın ikinci yarısından sonradünya savaşlarının ardından strüktürel ve kültürel yeni bir yapılanma başlamıştır. Yaşam standartlarının yükselmeye başlaması,motorlu araçların yaygınlaşması, kadınların iş hayatında daha aktif yer almaya başlaması, rekabetin artması, bireysel girişimciliğinönem kazanması bu yapılanmaların itici güçleri olmaya başlamıştır. Aynı zamanda moda gibi kavramların önem kazanması, bireyselkimlik toplu iletişim araçları ile farklı bir etkileşim içersine girerek bireysel kimliğin tüketim ürünleri ile tariflenmesi öne çıkmıştır.Bu dönüşüm birçok bilimsel çalışmaları, araştırmaları ve deneyleri beraberinde getirmektedir. Şehirlerin ekonomik gelişminde vetüketim imk?nlarının kolaylaşmasında önemli bir yere sahip olan ve önemli ekonomik yatırımlar gerektiren alışveriş merkezlerikentsel strüktürü, alt ve üst yapıyı etkileyen yapılar olmaktadır. Alışveriş merkezleri toplumsal hayatta farklı bir sosyalleşme ortamıyaratmaktadır. Günümüz teknolojisi ile bu yapıların iç mek?nlarını entegre etmek ve kullanıcılara yeni deneyimler kazandırmak vefarkındalık oluşturmak gerekmektedir. Çalışma kapsamında tarihsel süreç içinde alışveriş eylemindeki değişim ve gelişimlerinalışveriş mek?nları üzerindeki etkisi genel olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, alışveriş merkezlerinde ortak kullanımlı yemekalanları tasarım ve düzenlemelerinin tüketici üzerindeki etkisini iç mimari açıdan tasarım kriterlerine yönelik vitrin/cephe, logo,aydınlatma tasarımı, malzeme seçimi, mobilya tasarımı/kullanımı başlıkları altında incelemektir. Araştırma kapsamında bilgi toplama,nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda ortak yemek alan düzenlemelerinin tüketici eğilimlerini nasıl etkilediğiniincelemekle beraber insan eğilimlerinin malzeme, tasarım ve düzenleme ile nasıl bütünleştiğine dikkat çekmek hedeflenmektedir.en_US
dc.identifier.doi10.31590/ejosat.765304
dc.identifier.endpage259en_US
dc.identifier.issn2148-2683
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage254en_US
dc.identifier.trdizinid466071en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.31590/ejosat.765304
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/466071
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2374
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAlışveriş Merkezlerinde Ortak Kullanımlı Yemek AlanlarınınTasarım Kriterlerien_US
dc.typeReview Articleen_US

Dosyalar