İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL ADALETİN ARACILIK ROLÜ

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışma içsel pazarlamanın iş tatmini üzerine etkisi ve örgütsel adaletinaracılık rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada ayrıca, içsel pazarlama, iştatmini ve örgütsel adalet değişkenlerinin aralarındaki ilişkiler belirlenmeyeçalışılmıştır. Araştırma modelinden hareketle dört ana hipotez belirlenmiştir.Araştırma modelinde sunulan hipotezler, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir özelgüvenlik şirketinde çalışan 543 personelden anket yöntemi ile alınan veriler SPSS veAMOS programları kullanılarak test edilmiştir. Örneklem seçilmeden tam sayımmetodu ile evreninin tamamına ulaşılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmayürütülmüştür. Ölçeğin güvenirlik derecesi yüksek ve Cronbach Alpha değeri 0,979bulunmuştur. Kavramsal modelle ilgili gerçekleştirilen analizler sonucunda içselpazarlama uygulamaları ve alt boyutlarının iş tatmini ve örgütsel adaleti pozitifyönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca örgütsel adaletin de iş tatmini üzerinepozitif yönde etkisi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte içsel pazarlamauygulamalarının ve alt boyutlarının iş tatmini üzerine etkisinde, örgütsel adaletinaracılık rolüne sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgulara göre, iş tatmininiartırabilmek için tüm çalışanlara yönelik yatırımlar yapmak gerektiği söylenebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Akademik Hassasiyetler

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

12

Künye