KARİYER PLANLAMA; ÜLKENİN EKONOMİK İTİBARI VE KARİYER KAYGISI AÇISINDAN BİR İNCELEME

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmanın amacı, iktisadi idari bilimler fakültesindeki son sınıf öğrencilerininkariyer planlamasında ülkenin ekonomik itibarının ve kariyer kaygısının etkisininbelirlenmesidir. Araştırmanın örneklemi, bir devlet üniversitesinin kamu yönetimi,işletme ve iktisat programlarındaki 129 son sınıf öğrencisidir. Araştırmada veritoplama aracı olarak anket formu, verilerin analizi için ise SPSS 21 paket programıkullanılmıştır. Verilere faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler,korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerindüşük düzeyde kariyer kaygısı yaşadıkları, ülkenin ekonomik itibarını olumsuz olarakalgıladıkları ve bir örgütte sabit kariyer yapma planlarının olmadığı görülmüştür.Ülkenin ekonomik itibarının ve kariyer kaygısının öğrencilerin kariyer planlarıüzerinde düşük düzeyde etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Doğuş Üniversitesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

22

Sayı

1

Künye