Bürokrasinin Siyasallaşması Kavramının Farklı Anlamları: Dilbilim Temelinde Bir Çözümleme Önerisi

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Siyaset ile bürokrasi arasındaki ilişkilerin en önemli boyutlarından birini oluşturan bürokrasinin siyasallaşması, Kamu Yönetimi Disiplini’nin kuruluşuna önayak olan çalış-maların merkezinde yer almanın yanı sıra, 20. yüzyılın başından bu yana daima önemini ve popülerliğini koruyan bir inceleme konusu olagelmiştir. Klasik Yaklaşım tarafından partizanlaşmayla eş anlamlı olacak şekilde kullanılan bürokrasinin siyasallaşması kav-ramı, siyaset-bürokrasi ilişkisinin farklı boyutlarına ışık tutan Bürokratik Siyaset Yakla-şımı ile Asil-Vekil Yaklaşımı’nın etkisiyle, 1980’lerden itibaren biri siyaset-bürokrasi arasındaki uyum ve tamamlayıcılığa, diğeri ise iktidarın siyasal taleplerine duyarlı ol-makla beraber yeterli bir bürokrasiye işaret eden -ve her iki koşulda da partizanlaşma tanımından oldukça uzakta olan- iki yeni anlam daha yüklenmiştir. Göstergebilim termi-nolojisiyle ifade edilirse, tek bir gösterenin üç farklı gösterileni işaret ettiği böylesi bir durum, belirsiz bir göstergeye, dolayısıyla bürokrasinin siyasallaşmasına dair farklı ta-nımlar arasında net bir ayrım yapılamamasına ve karışıklığa neden olmuştur. Siyaset-bürokrasi arasındaki ilişkileri irdeleyen yaklaşımlar temelinde bürokrasinin siyasallaş-ması kavramının üç farklı tanımını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın iddiası, söz konusu tanımların, çözümlemeyi ve kavrayışı kolaylaştırma amacına dönük olarak, dilbi-limde zıt anlamlı kelimelerin sınıflandırılmasına ilişkin üç karşıtlık türü temelinde ele alınabileceğidir. Çalışma kapsamında, bürokrasinin siyasallaşmasına dair olarak alan-yazında karşılaşılan ve yukarıda ifade edilen üç tanımdan birincisi kutupsal karşıtlık, ikincisi ilişkisel karşıtlık, üçüncüsü ise dereceli karşıtlık türüyle ilintilendirilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Amme İdaresi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

54

Sayı

4

Künye