Hekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışması

dc.contributor.authorAyrıbaş, Başar
dc.contributor.authorKöroğlu, Emre
dc.date.accessioned2024-03-13T09:50:07Z
dc.date.available2024-03-13T09:50:07Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractTıp ve siyaset ilişkisi farklı bilimsel alanlarda sıklıkla işlenen birkonu olmuştur. Özellikle imparatorlukların demokrasilere dönüştüğü top lumlarda, kurucu meclislerden başlayarak hekimlerin parlamenter olarak al dıkları görevler farklı araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Türkiye’de ilkdefa çok partili seçimlerin düzenlendiği 1946 yılından itibaren toplam 19dönem milletvekillerinin öz geçmişleri taranarak hekim mesleğine sahipmilletvekillerinin sosyodemografik verileri ile mesleki profilleri incelen miştir. Kaynak olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi internet tabanlı arşiv leri kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir.Toplamda 443 hekim 688 defa milletvekili olarak seçilmiştir. Hekim mil letvekilleri içinde kadınların oranı %3,8 olarak bulunmuştur. Hekim millet vekillerinin genel tıp ortalaması üzerinde uzmanlaştığı, uzmanlıkbranşlarının dağılımında ise dahiliye ve genel cerrahi gibi branşların önplana çıktığı görülmüştür. En sık hekim milletvekili seçilen iller sırasıylaİstanbul, Konya ve Ankara olmuş ve hekimlerin meclise seçilmesine böl gesel olarak orantılı bir dağılım görülmüştür. Ancak yine de meclisteki he kimlerin oranında yıllar içinde bir düşüş olduğu saptanmıştır. Hekimlerinmilletvekili olarak sağlık ve diğer sosyal alanlarda etkin oldukları bilin mektedir. Bu açıdan meclisteki hekim milletvekillerinin temsili önemli birmesleki etki gücü sağlamaktadır. Kadınların meclisteki temsilinde var olaneşitsizliğin hekim milletvekilleri incelendiğinde daha da belirgin olduğu vehekim milletvekilleri arasında kadınların oranının genel milletvekilleri ara sındaki kadınların oranına ancak son üç meclis döneminde yaklaştığı gö rülmektedir. Ayrıca çok partili dönemin ilk seçimlerine kıyasla hekimlerinmeclisteki oranında yıllar içinde bir düşüş gözlenmiştir. Ek olarak bazı tıpbranşlarının, milletvekili seçiminde diğer branşlara göre daha avantajlı ol duğunu düşündürecek bir orantısızlık görülmüştür.en_US
dc.identifier.doi10.5336/mdethic.2021-84134
dc.identifier.endpage412en_US
dc.identifier.issn1303-4332
dc.identifier.issn2146-8982
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage406en_US
dc.identifier.trdizinid492826en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/mdethic.2021-84134
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/492826
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2447
dc.identifier.volume29en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTürkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleHekim Milletvekilleri: Türkiye Büyük Millet MeclisineMilletvekili Olarak Seçilen Hekimlerin Profillerinin İncelenmesi:Bir Arşiv Tarama Çalışmasıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar