Farklı Hayvanlardan Elde Edilen Çiğ Sütlerde HEV RNA Miktarının ve Genotiplerinin Tespiti

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Hepatit E virüsü (HEV), fekal oral yolla geçen, önemli gıda kaynaklı viral patojenlerinden birisidir.İnsanları enfekte eden dört HEV genotipi bilinmekte ve zoonotik geçişlerde farklı HEV tiplerinin etkenolduğu bildirilmektedir. HEV enfeksiyonları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, HEV genotip 1 ve HEV genotip 2 enfeksiyonlarının, genellikle akut, HEV genotip 3 enfeksiyonlarının ise kronik seyrettiği bilinmekte,bu nedenle genotiplerin tespitinin tedaviye yön verebilmesi açısından da önemini ortaya koymaktadır.Ekonomik oluşu sebebiyle çiğ sütler sıklıkla toplumlarda kullanılmasına karşın ülkemizde ve dünyada, butür örneklerde HEV varlığı ve genotipleri ile ilgili veriler sınırlıdır. Bu bilgiler ışığında, çalışmamızda, 231çiğ süt örneğinde, (48 inek sütü, 65 keçi sütü, 65 koyun sütü ve 53 eşek sütü) HEV RNA miktarının vegenotiplerinin tespit edilerek epidemiyolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır. Çiğ süt örneklerinden viralRNA izolasyonları yapılarak HEV RNA’nın varlığını kantitatif olarak saptamak için kantitatif gerçek zamanlıpolimeraz zincir reaksiyonu (qRt-PCR) yöntemi ile HEV’in ORF2 bölgesi incelenmiştir. Ayrıca HEV RNA pozitif saptanan örneklerde, HEV’in ORF2 bölgesi nested PCR ile çoğaltılarak, elde edilen amplikondan dizianalizi yapılmıştır. Bu çalışmaya dahil edilen çiğ süt örneklerinin 47’sinde (%20.34) HEV RNA pozitif olaraksaptanmıştır. Bunlar arasında inek sütlerinin 14’ünde (%29.16), keçi sütlerinin 12’sinde (%18.46), koyunsütlerinin 8’inde (%12.3) ve eşek sütlerinin 13’ünde (%24.5) RNA pozitifliği saptanmıştır. İnek sütlerindeoran ve miktar olarak en yüksek düzeyde HEV RNA olduğu bulunurken pozitif saptanarak genotiplendirilen 47 örnekteki, HEV genotiplerinin dağılımı incelendiğinde, bunların 27 (%57.44)’sinin HEV genotip1a, 10 (%21.27)’unun HEV genotip 1b, 4 (%8.5)’ünün HEV genotip 4c, 2 (%4.2)’sinin HEV genotip 3a,birer (%2.13) tanesinin HEV genotip 1c, HEV genotip 3e, HEV genotip 3f ve HEV genotip 3g olduğusaptanmıştır. Genotipler incelendiğinde, ülkemizde 1a yoğunlukta olmak üzere farklı genotiplerin varolduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada gıda kaynaklı önemli viral etkenlerden birisi olan HEV’inçiğ sütlerde olabileceği, insanlarda enfeksiyona neden olan tiplerin özellikle hayvan kaynaklı çiğ sütlerde bulunabildiği saptanmıştır. Gıda kaynaklı salgınların engellenmesi açısından, çiğ sütlerde HEV varlığınıngöz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Mikrobiyoloji Bülteni

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

53

Sayı

1

Künye