YÖNETİCİ KARARLARI VE BİLİŞSEL ESNEKLİĞİ: YÖNETİCİLER NASIL KARAR ALIYOR? NÖROBİLİM NE DİYOR?

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, yöneticilerin karar verme davranışlarını anlamak ve nörobilim bulgularıyla bu davranışları tartışmaktır. Karar verme araştırmaları farklı disiplinlerce birçok boyutta değerlendirildiğinden, araştırmaya bir sınırlama zorunluluğu doğmuştur. Bu maksatla yöneticilerin karar davranışları araştırmada; “rasyonellik”, “sezgisellik” ve “bilişsel esneklik” boyutlarıyla incelenmiştir. Yine aynı boyutlar nörobilimin ortaya koyduğu bulgular ışığında analiz edilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, kavramsal çerçeve ışığında oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile İstanbul ilinde farklı sektörlerde görev yapan 27 yöneticiden veri toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Analiz neticesinde; sekiz tema tespit edilmiştir. Bunlar; i.rasyonelliğin temel karar verme süreci olması, ii.seçenek sayısının süreçlerde önemli olması, iii.zor durumlarda sezgiselliğin tercih edilmesi, iv.kararın kendisine ait özelliklerin süreci etkilediğ, v.kriz anlarında kararlara katılım derecesinin yükseltilmesi, vi. sezgiselliğin de bir karar süreci olarak görülmesi, vii.sezgiselliğin güvenilir ve bilimsel bulunmaması, viii.seçimin inandırıcılığı önemli olduğunda rasyonelliğin tercih edilmesidir. Ayrıca yönetici kararları Hodgkinson ve Clarke (2007)’in bilişsel stili tanımladığı dört boyutlu perspektifte değerlendirilmiş, 27 yöneticinin tamamının kendilerini, “detay”, 12 yöneticinin “bilişsel zenginlik”, altı yöneticinin “büyük resim” alanında tanımladıkları görülmüştür. Bu davranış kalıpları nörobilimin yazın bulgularıyla karşılaştırılarak tartışılmış, örgütler, yönetim, eğitim ve insan kaynakları alanlarına önerilerde bulunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

71

Künye