Örgütsel İletişim Kalitesinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Yansımaları

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç – Örgüt kavramının doğal uzantısı olan olgulardan biri örgütsel hedeflerdir. Örgütsel hedeflerin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesi ve örgütün yüksek bir rekabet gücüne ulaşabilmesi yüksek düzeyli bir örgütsel performansı gerektirmektedir. Örgüt yönetimlerinin kendi çalışanlarını yüksek performansa doğru motive etmeleri ve yönlendirme becerileri kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda bu çalışmada, örgüt yönetimleri ile çalışanlar arasında gerçekleşen örgütsel iletişimin çalışanların örgütsel bağlılığını sağlamaya hizmet edip etmediği incelenmektedir. Yöntem – Nicel araştırmalar kapsamında değerlendirilen bu çalışmada ön görülen araştırma modelinde bağımsız değişken olarak yer alan “örgütsel iletişim kalitesi” ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır. Modelde yer alan iki temel değişken (Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık), literatürde yaygın bir biçimde kabul edilen boyutlarıyla bu araştırmaya dahil edilmiştir. Daha sonra elde edilen faktör skorları ile ön görülen modeller çerçevesinde regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma modeli bağlamında, İstanbul’daki bir kahve zincirinin 6 ayrı şubesinde 157 katılımcıdan sağlanan veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular – Ulaşılan bulgular örgütsel iletişimin çalışanların örgütsel bağlılığı üzerinde açıkça belirleyici olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bu çalışmada ortaya konan sonuçlardan biri de örgütsel iletişim ve örgütsel güven arasındaki neden – sonuç ilişkisidir. Tartışma – Bulgular göstermektedir ki örgütsel iletişimden beslenen örgütsel güven faktörü de örgütsel bağlılık üzerinde önemli bir belirleyici durumundadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İşletme Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

3

Künye