Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışanların hangi sebeple olursa olsun örgütte kalmaya gönüllü olmaları örgütlerin bulundukları sektörde rekabet edebilmelerine katkı sağlayacaktır. Araştırmanın amacı, örgüt kültürünün sağlık sektöründeki çalışanların örgütsel bağlılığına etkisinin tespit edilmesidir. Araştırmanın örneklemi İstanbul’da sağlık sektöründe yer alan 259 hemşiredir. Araştırma verilerinin toplanmasında anket formları kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 25 paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde sırası ile faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucuna göre; örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık alt boyutları arasında pozitif yönde ve istatistiki olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Sadece ödüllendirme kültürü ile devam bağlılığı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanamamıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre; algılanan örgüt kültürü çalışanların örgütsel bağlılıklarını arttırmaktadır. Ayrıca iletişim ve destek kültürü ile ödüllendirme kültürü çalışanların duygusal ve normatif bağlılıklarını olumlu yönde etkilemektedir. Bunun yanında, iletişim ve destek kültürü çalışanların devam bağlılığını arttırmaktadır. Araştırma sonunda, örgütlerin çalışanların bağlılığını arttırmasında örgüt kültürünün hangi unsurlar üzerine odaklanması gerektiği hakkında öneriler sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

36

Künye