Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde İşe Tutkunluğun Aracılık Rolü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Atatürk Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İnsan kaynakları uygulamaları ve örgüt stratejisini yenilikçi bir yaklaşım ile bütünleştiren yüksek performanslı iş sistemleri, günümüz iş yaşamında üzerinde önemle durulması gereken bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yüksek performanslı iş sistemlerini uygulayan örgütlerde, yaptığı iş ile kendisini tanımlayan çalışanların göstereceği performansın örgütsel performansı artıracağı düşünülmektedir. Bu bağlamda ele alınan çalışmanın temel amacı yüksek performanslı iş sistemlerinin çalışan performansı üzerindeki etkisinde işe tutkunluğun aracılık rolünü incelemektir. Çalışmanın alana katkısı, yüksek performanslı iş sistemlerinin bireysel çıktılar üzerindeki etkisinin nedenselliğini açıklayan alt değişkenlerle ilgili çalışma boşluğunu doldurmaktır. Araştırma, İstanbul’da faaliyet gösteren farklı alanlardaki hizmet işletmelerinde görev yapan 314 çalışan üzerinde anket tekniği yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Yüksek Performanslı İş Sistemleri Ölçeği, İşe Tutkunluk Ölçeği, Bağlamsal Performans ve Yaratıcı Performans Ölçekleri olmak üzere dört farklı ölçek kullanılmıştır. Ölçüm aracında 47 ifade bulunmaktadır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS ve AMOS programları aracılığıyla, faktör analizi, güvenilirlik analizi ve yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öne sürülen hipotezlerin desteklendiği görülmüştür. Çalışmanın temel amacı kapsamında araştırma bulguları, yüksek performanslı iş sistemlerinin çalışan performansı üzerindeki etkisinde işe tutkunluğun kısmi aracılık etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yüksek Performanslı İş Sistemleri, Bağlamsal Performans, Yaratıcı Performans, İşe Tutkunluk

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(3): Sayfa: 997-1020