ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞE YABANCILAŞMAYA ETKİSİ: BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLAR AÇISINDAN BİR İNCELEME

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmanın amacı, örgüt ikliminin beyaz yakalı çalışanların işe yabancılaşma düzeylerini nasıl etkilediğini tespit etmektir. Bu amaçla bilişim sektörü çalışanlarının işe yabancılaşma düzeyleri ve örgüt iklimi algıları incelenmiştir. Araştırma kapsamında İstanbul’da faaliyet gösteren bilişim firmalarında çalışan 414 beyaz yakalı bilişim profesyonelinde online anket formları ile veri toplanmıştır. Verilerin analizi için sırasıyla öncelikle faktör analizi ve güvenilirlik analizi, sonrasında korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre bilişim çalışanlarının düşük düzeyde işe yabancılaşma yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların örgüt iklimi hakkındaki görüşleri olumlu düzeydedir. Son olarak, örgüt ikliminin işe yabancılaşma düzeyini negatif yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre bilişim sektöründeki beyaz yakalı çalışanların örgüt iklimini olumlu olarak algılamaları, onların işe yabancılaşma düzeylerini azaltmaktadır. Araştırma bulguları özellikle uzaktan çalışma dönemlerinde çalışanların işleri ile bütünleşmeleri açısından önemlidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

24

Sayı

3

Künye