Eski Vakıfların Tüzel Kişiliği

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Vakıf, çok eski bir yardımlaşma ve hayır kurumudur. Günümüz hukuk sistemlerinde vakıflar, genel olarak özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul edilmektedir. Vakıflara, Eski Roma’da tüzel kişilik tanınmamıştır. Alman, Fransız, İngiliz ve Amerikan hukukunda 19. Yüzyılda vakıflara tüzel kişilik tanınmış, çok sayıda vakıf modeli oluşturulmuştur. Eski Osmanlı ve Türk hukukunda da adı konmasa da, vakıflar bir tüzel kişilik olarak kabul edilmiş, çoğunlukla özel hukuk tüzel kişisi, bazen de kamu tüzel kişisi olarak birçok kamu hizmetini yürütmüşlerdir. Osmanlı döneminde 1912 yılında çıkarılan Kanunla binlerce vakfın tüzel kişilikleri kabul edilmiş ve taşınır-taşınmaz mal edinmelerine izin verilmiştir. Yeni Türkiye Cumhuriye- tinin kurulmasıyla birlikte vakıfların hukukî rejimleri değişmiştir. Vakıfların çok önemli kısmı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne (1924) devredilerek bu kamu tüzel kişiliği tarafından sevk ve idare edilmiş, denet- lenmişlerdir. 1935 yılında 2762 sayılı Kanunla, 1926 yılından önce kurulan ve faaliyet gösteren vakıflar eski vakıf, 1926 yılından sonra kurulan vakıflar yeni vakıf olarak nitelendirilmiştir. Yaklaşık 42.500 tane eski vakfın tüzel kişiliği bulunmakla birlikte, tüzel kişiliğinin niteliği tartışma konusu olmuş, vakıf yöne- timleri ve vakıf mallarının çok önemli bir kısmı, kimi zaman kamu hukuku kurallarına göre, kimi zaman özel hukuk kurallarına göre VGM tarafından yürütülmüştür. 1935’ten günümüze kadar 5.900 yeni vakıf kurulmuştur. 2008 yılında çıkarılan 5737 sayılı kanunla eski ve yeni tüm vakıflar, özel hukuk tüzel kişisi olarak kabul edilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye