Lojistik Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu araştırmanın amacı, vakıf üniversitesinde öğrenim gören Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü, Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin akademik motivasyon ile mesleki kaygı düzeyler arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 260 lojistik öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada lojistik öğrencilerinin akademik motivasyon düzeyleri cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermez iken; mesleki kaygının cinsiyet bakımından, ekonomik & sosyal merkezli kaygı ile uyum merkezli kaygı boyutlarında anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, lojistik öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin yüksek, mesleki kaygılarının düşük olduğu görülmektedir. Dış motivasyonun mesleki kaygı tüm alt değişkenleri üzerinde negatif yönlü bir etkisi bulunmaktadır. İç motivasyonun meslektaş merkezli kaygı dışında tüm mesleki kaygı değişkenleri arasında negatif yönlü yönlü bir ilişki yer almaktadır. Çalışmanın lojistik öğrencilerinin gelişimine ve lojistik eğitimi ile ilgili araştırmaların yapılmasına katkı sağlayacak olması nedeniyle önemli olduğu düşünülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Lojistik, Akademik Motivasyon, Mesleki Kaygı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:18 Sayı:35 Bahar 2019/1 s.273-293

Bağlantı