Algılanan Kullanım Kolaylığı, Algılanan Fayda, Güven Duyma ve Keyif Alma Faktörleri İle Aynı Web Sitesi Üzerinden Yeniden Alışveriş Yapma Niyeti Arasındaki İlişki

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, Z kuşağı başta olmak üzere internetten alışveriş yapan kişilerin algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, güven duyma ve keyif alma değişkenlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini ve bu değişkenlerin aynı web sitesi üzerinden yeniden alışveriş yapma niyeti üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu konuda yapılan benzer çalışmalar olsa da, konunun öneminin güncelliğini koruması, önceki benzer çalışmalarla elde edilen sonuçlarla bu çalışmada elde edilen bulguların karşılaştırılması, çevrimiçi alışveriş sitelerinin tasarımından içeriğine nelerin müşteriyi cezbettiğinin belirlenmesinde faydalı olacaktır. Yöntem – Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır, bağımlı değişken olan aynı web sitesi üzerinden yeniden alışveriş yapma niyeti ile bağımsız değişkenler olan algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, güven duyma ve keyif alma faktörlerinin ilişkilerinin analiz edildiği bir model ortaya konmuştır. Araştırmada, çevrimiçi alışveriş yapan 391 kişiyle yüz yüze ya da çevrimiçi anket yollarıyla iletişim kurulmuş ve elde edilen veriler SPSS 25 programı ile analizlere tabi tutulmuştur. Gerekli verilerin toplanması sonucunda oluşturulan hipotezler test edilerek, değişkenler arasındaki ilişkiler ve elde edilen bulgular sonraki araştırmalara ışık tutacak şekilde paylaşılmıştır. Bulgular – Araştırmanın sonuçları, algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, güven duyma ve keyif alma değişkenlerinin aynı alışveriş sitesi üzerinden yeniden alışveriş yapma niyetini pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Bununla birlikte sonuçlarımız, kadınların erkeklere göre web sitesi kullanmayı daha kolay algıladıklarını, webden alışverişin daha faydalı olduğuna inandıklarını, çevrimiçi alışveriş sitelerine daha fazla güvendiklerini ve çevrimiçi alışverişten daha fazla keyif aldıklarını ortaya çıkarmaktadır. Tartışma – Çalışmanın katılımcıları arasında Z kuşağından kişilerin çoğunlukta olması nedeniyle elde edilen bulguların öncelikle Z kuşağı için anlam ifade ettiği söylenebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İşletme Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

2

Künye