HEK 293 HÜCRELERİNE FARKLI DOZ VE SÜRELERDE UYGULANAN KLORPİRİFOS VE TANNİK ASİTİN HÜCRE CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Organofosfatlı bir pestisit olan klorpirifos, yaygın olarak kullanılan bir böcek öldürücüdür ve etkisini asetilkolinesterazın etkinliğini engelleye rek, kalp kasında, düz kasta, merkezi sinir sisteminde asetilkolin birikimine neden olarak zehirlenme ile gösterir. Pestisitler kanserin, nörodejeneratif hastalıkların, üreme bozukluğunun ve birçok organ fonksiyonunun bozul masında risk faktörüdürler. Tannik asit(TA) antioksidan, antiinflamatuar, antikanserojen özellikleri ile geleneksel ve modern tıpta kullanılan bir polifenoldür. Çalışmamız insan embriyonik böbrek hücresi olan HEK 293 hücre hattına klorpirifos ve tannik asitin farklı doz ve sürelerde uygulan masının hücre canlılığı üzerine olası etkilerini araştırmak üzere planlanmış tır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, kontrol, klorpirifos ve tannik asit grubu olmak üzere 3 grup ile yapılmıştır. HEK 293 hücrelerinde klorpirifos ve tannik asitin hücre canlılığı üzerine hangi dozlarda ve hangi sürelerde daha etkin olduğunu belirlemek amacıyla MTT [3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5- difeniltetrazolyum-bromid] ve xCELLigence analiz yöntemleri kullanılmış tır. Bu amaçla hücre kültürü ortamına 10, 30, 60 ve 90 ?g/ml klorpirifos ve 5, 10, 15, 20 ve 25 ?M tannik asit eklenerek inkübasyon gerçekleştirilmiş ve hücre canlılığı analizleri yapılmıştır. Bulgular: 30 ?g/ml, 60 ?g/ml ve 90 ?g/ml klorpirifos uygulanan gruplarda 24, 48 ve 72 saatlik sürede hücre canlılığının kontrol grubuna göre anlam lı olarak azaldığı görülmüştür. Klorpirifosa ait IC50 (%50 baskılayıcı konsant rasyon) değeri 24 saatlik maruziyette 79,94 ?g/ml bulunmuştur. Tannik asitin 25 ?M uygulandığı grubun absorbans değerininin diğer gruplara göre anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiştir (p<0.001). Sonuç: Klorpirifosun hücre canlılığı üzerinde özellikle yüksek dozlarda etkili olduğu ve canlılığı daha çok azalttığı görülmüştür. Tannik asitin hücre canlılığını artırmada etkili dozunun 10µM olduğu ve yüksek dozlarda can lılığı azaltma yönünde etkili olduğu tespit edilmiştir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Sabiad

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

1

Künye