Erkek Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı erkek üniversite öğrencilerinde nomofobi düzeyi ve nomofobiyi etkileyen faktörlerinincelenmesidir.Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 241 erkek üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Çalışma online anket yoluyla veritoplanmıştır. Anket formu sosyodemografik özelliklere yönelik sorular ve Nomofobi Ölçeği’nden (NMP-Q) oluşmaktadır.Bulgular: Araştırmaya katılanların %21,2’si sağlıkla ilgili,%42,3’ü sayısal,%36,5’i de sözel bir bölümde okumaktadır.Katılımcıların tamamı nomofobik olup %28,6’sı hafif, %57,3’ü orta, %14,1’i ise ağır nomofobiktir. %20,3’ü akıllıtelefonlarını 5 saatin üzerinde kullanmakta ve telefonla geçirilen süre arttıkça nomofobi düzeyleri de artmaktadır. Notortalaması arttıkça nomofobi düzeyi de azalmaktadır. Çok değişkenli analizde günde ortalama 5 saatin üzerinde telefonkullanılması, ayda ders dışı bitirilen kitap sayısının 4’ün altında olması, akademik not ortalamasının 3,00’ın altında olması,Youtube, Facebook, Twitter kullanılması ve yanında şarj aleti veya powerbank taşınması nomofobi puanını arttırandeğişkenler olarak tespit edildi.Sonuç: Günlük hayatı kolaylaştırma amacıyla kullanılan akıllı telefonlar doğru kullanılmadığında nomofobi gibi çeşitliolumsuz durumlara neden olmaktadır. Bu cihazların sağladığı faydaların yanında içerdiği risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Bağımlılık Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

22

Sayı

1

Künye