ELEKTRONİK TİCARETİN KULLANIMINDA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİNETKİSİ VE TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ELEKTRONİK TİCARETİŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Etkin, sürdürülebilir ve başarılı bir elektronik ticaret sistemi kurmada kritik başarı faktörlerinin etkisinin anlaşılması son derecede önemlidir. Bu çalışma ile Türkiye’de faaliyet gösteren elektronik ticaret siteleri için kritik başarı faktörlerinin bulunması amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırmanın tasarımı olarak nicel araştırma türü, tarama modeli olarak da genel tarama modeli (anket) seçilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile Türkiye’nin farklı yerlerinde e-ticaret faaliyetleri yürüten firmanın 371 karar vericisi (yöneticileri, firma sahipleri ya da ortakları) ile görüşülmüş ve katılımcılara firmalarının bulunduğu yer, e-ticaret yapma süreleri, hukuki altyapıları gibi değişkelerin incelenmesi için 29 soru yöneltilmiştir. Sonuçlar, SPSS 21 istatistik programı yardımı ile analiz edilmiş, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri, faktör analizleri, ölçek puanlarının betimleyici istatistikleri, karşılaştırma analizleri ile beraber elektronik ticarette kritik başarı faktörlerinin etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; web sitesinin etkinliği ve erişilebilirliği Türkiye’deki elektronik ticaret işletmeleri açısından en etkin kritik başarı faktörleri olarak bulunmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

3

Künye