Ces ve Translog Üretim Fonksiyonları Kullanılarak Üretim Faktörlerinin Gdp Üzerindeki Etkisinin Kestirimi: Çin Ekonomisi İçin Bir Uygulama

Özet

Bu çalışmada, CES üretim fonksiyonu ve Translog üretim fonksiyonunu yardımıyla Çin ekonomisine ait sermaye, emek ve enerji girdi faktörlerinin ekonomik büyüme (GSYİH) üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Çalışmanın ampirik bulgularına göre, CES üretim fonksiyonu kullanılarak elde edilen GSYİH verilerinin Translog üretim fonksiyonu kullanılarak elde edilen kestirimlerden daha az verimli olduğu söylenebilir. Modelde yer alan değişkenler arasında çoklu doğrusal bağıntı problemi mevcut olduğu için parametre kestiriminde Ridge regresyon tekniği kullanılmıştır. Daha sonra sermaye, emek ve enerji girdi faktörlerini içeren uygun Translog üretim modeline dayalı olarak, faktörlerin her biri için çıktı esnekliklerinin sonuçları ve girdi faktörleri arasındaki ikame esnekliklerinin sonuçları dinamik olarak tahmin edilmiştir. Ayrıca, Çin ekonomisinin gelecekteki ekonomik büyümesini tahmin etmek için Translog üretim modelinin girdileri Holt-Winter’s yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Tüm girdi faktörlerinin çıktı esneklikleri pozitif olup, girdi faktörlerini GSYİH üzerindeki etki derecelerine göre, sırasıyla, emek, sermaye ve enerji olarak sıralayabiliriz. Bu durum Çin ekonomisinin emek ve sermaye yoğun olduğunu göstermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, CES Üretim Fonksiyonu, Translog Üretim Fonksiyonu, Holt- Winter’s yöntemi, Ridge regresyon

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye