Kısa Telkine Yatkınlık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Kotov, Bellman ve Watson (2004) tarafından geliştirilen, 21 maddeden oluşan ve Çok Boyutlu Iowa Telkine Yatkınlık Ölçeği’nin (Multidimensional Iowa Suggestibility Scale – MISS) genel yapısını koruduğu gösterilen kısa bir formunun Türkçe’ye uyarlama çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Kısa Telkine Yatkınlık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması çalışması 77 “18 yaş altı”, 217 “18 yaş ve üzeri” toplam 294 lise ve üniversite öğrencisinden oluşan bir örneklem ile yürütülmüştür. Katılımcılara Kısa Telkine Yatkınlık Ölçeği (KTYÖ) ve Özerk İlişkisel Benlik Ölçeği (ÖİBÖ) uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonucu toplam varyansın %52,59’unu açıklayan beş boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin kabul edilebilir uyum indekslerine sahip olduğu görülmüştür. Kısa Telkine Yatkınlık Ölçeği’nin genel puanı ile özerk ilişkisel benlik ölçeğinin özerk benlik (r=-0,43) ve ilişkisel benlik (r=0,31) alt boyutu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur. Güvenirlik analizleri sonucunda ölçeğin toplam iç tutarlılık katsayısı 0,86 bulunmuştur. Test tekrar test güvenirlik katsayısı r=0,85; p<0,01 olarak bulunmuştur. KTYÖ, ülkemizde ergen ve yetişkinlerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Bulgularımız KTYÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermekte ve KYTÖ’nin ergenlik ve yetişkinlik dönemindeki bireylerin telkine yatkınlık perspektifinden ele alınabilmesinde faydalı bir ölçek olabileceği göstermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

3

Künye