Sosyal Bilimlerde Uluslararası Dijital Dönüşüm Konferansı: Özet Bildiri Kitapçığı (2-4 Haziran 2021, İstanbul)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

AÇILIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. Mehmet Emin KARAHAN Beykent Üniversitesi, MYO Müdürü Sayın Rektörüm, Konferansımıza tebliğli olarak yurt içinden ve yurt dışından katılan, Çok Değerli Öğretim Elemanları ve Araştırmacılar, Çok Değerli katılımcılar ve Dinleyiciler, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen, “ Sosyal Bilimlerde, Uluslararası Dijital Dönüşüm Konferansı “na hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygılarımla ve kucak dolusu sevgilerimle selamlıyorum. Bilim, Teknoloji ve bilişim teknolojileri bütün dünyada, baş döndürücü bir hızla değişmekte, gelişmekte ve dönüşmektedir. Ülkeler bütün kurumları ile ve özellikle de Üniversiteleri ile bu değişim, gelişim ve dönüşüme ayak uydurmak zorundadır. Dijital gelişim ve değişimin tarihi sürecini çok özet olarak hatırlayacak olursak; İnternetin icadından çok önce, Nicola Tesla, 1900'lerin başında “kablosuz bir dünya” fikrini ortaya atmıştı. Paul Otlet ve Vannevar Bush gibi düşünürler, 1940'lara gelindiğinde medyanın, aranan, ihtiyaç duyulan depolama sistemlerini tasarladılar. Yıl 1950'yi gösterdiğinde internetin resmi tarihi başlamış oldu. İnternetin ilk uygulanabilir prototipi, 1960'ların sonlarına ve 1970'lerin başlarına doğru, ARPANET’in ya da İleri Araştırma Proje Ajansı’nın oluşturulmasıyla meydana geldi. ARPANET bir bilgisayardan diğerine 29 Ekim 1969’da ilk mesajını iletti. Analogtan, dijitale geçiş süreci bilginin fiziki bir ortamda tutulması yerine, ikili sayı sistemi kullanılarak işlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Analog sistemlerde depolanabilen sınırlı bilgi miktarının sağlık, medya ve finans gibi sektörlerdeki bilginin artış hızına karşılık verememesi bir ihtiyaç doğurmuş, böylelikle dijitale geçiş süreci hızlanmıştır. Dijitasyon yanı dijitalleşme; bilginin bilişim ve dijital iletişimde kullanılan temel birim olan bit’ler halinde saklanarak dijital bir forma dönüşmesine verilen isimdir. Bilgi ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve kulanım yaygınlığının artması ile birlikte, bilgiler dijital ortama taşınmaya başlanmış, birçok araştırma, çalışma ve faaliyetin dijital ortam aracılığı ile gerçekleştirilmesi imkânı ortaya çıkmıştır. Bilgiye ulaşımın çok hızlanmasıyla birlikte de, bilimsel, sosyal ve kültürel birçok alanda hızlı bir değişim süreci başlamıştır. Dijital dönüşüm, toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm yaratmanın ve buna bağlı olarak iş yapış şekillerinin ve kültürünün gelişmesi ve değişmesi sürecini tanımlayan bir ifadedir. Dijital dönüşümün bize sağladığı çok değişik faydaları vardır. Dijital dönüşüm sayesinde karlılık artar. Kâğıt, baskı, posta ve arşivleme maliyetleri ortadan kalkar. Gereksiz iş yükü azalır. Verimlilik artar. Zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlanır. Evrakların kaybolma ve tahrip olarak zarar görme ihtimali ortadan kalkar. Sanayi devrimiyle tarım toplumundan endüstri toplumuna geçen dünyada, son yıllarda bilgi teknolojileri toplumuna geçiş yaşanıyor. Baş döndüren bir hızla gelişen bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve değişen toplumsal gereksinimler doğrultusunda daha etkin, daha verimli hizmet vermek için insan, iş süreçleri ve teknolojinin bütüncül dönüşümüne, "digital transformation" yani dijital dönüşüm veya e-dönüşüm denilmektedir. Dijital dönüşüm, pazarlamadan satışa, üretimden insan kaynaklarına kadar iş süreçlerini tamamen değiştiren bir kavramdır. Devlet, özel sektör ve bireyler, kısaca herkes bu değişimin bir parçasıdır. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri ile gelen bu değişim, hayatın tüm alanlarında daha az zamanda, daha kolay ve verimli işler yapmak anlamına gelmektedir. Dijital dönüşüm bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanında insanların yaşam anlayışının değişimini, dijital hayata geçişini de simgelemektedir. Günümüzde, küçük işletmelerden holdinglere kadar tüm şirketler ve tüm kamu kurumları ve özel kurumlar, dijital dönüşüm geçiriyor. Tüm şirket ve kurum yöneticilerinin en önemli gündem maddesi dijital dönüşüm. Dönüşüm sürecini etkili ve verimli bir biçimde yönetebilmek, şirketlerin ve kurumların geleceğini tayin edecek kadar önemli bir konu. Dijital dönüşüm; çok hızlı bir şekilde gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, kurumların daha etkili ve daha verimli hizmet vermesine yol açacaktır. Çağın gerektirdiği teknolojileri ve yeni çalışma modellerini tüm süreçlerinde kullanamayan şirketler ve kurumlar, rakiplerinden geride kalacaklar ve belki de yok olmakla karşı karşıya geleceklerdir. Dijital çağa ayak uydurmak, sürekli yenilenmek ve geleceğe yönelik yeni stratejiler oluşturmak basit bir iş değildir. Yeni iş ve çalışma modelleriyle, değişen teknolojiye bağlı olarak esnek ve çalışkan bir yapıya sahip olmak gerekmektedir. Dijital dönüşüm sürecinde bazı problemlerle de karşılaşılmaktadır. Karşılaşılan sorunların başında, değişime karşı çıkan, direnen kurumsal kültür gelmektedir. İkinci sıradaki sorun kullandığımız, eski sistemler ve yapılar, Üçüncü sırada ise birimlerin birbirinden bağımsız şekilde çalışıyor olması gelmektedir. Oysa bütün birimlerin tek bir merkezden yönetilerek, birbiriyle entegre halde çalışmaları gerekmektedir. Son olarak ve belki de en önemli sorun, yetişmiş, yetenekli insan kaynağıdır. Türkiye'de son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre; işverenlerin %65'i "yetenekli işgücü" bulamadığından yakınmaktadır. Bir diğer araştırmada ise yöneticilerin %60'ı, uzman insan kaynağı eksiğinin yakın zamanda büyük bir sorun olacağını ileri sürmektedirler. Günümüzde; Orta ve büyük ölçekteki şirketlerde, dijital dönüşümün tam anlamıyla hayata geçirilememesinin en önemli sebebi, doğru yetkinliklere ve uzmanlıklara sahip iş gücünü bulamamalarıdır. Dijital değişimin uygulanabilmesindeki eksikliklerin giderilmesi, birinci derecede Üniversitelere ve diğer ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarına düşen bir görevdir. Üniversiteler ve bütün eğitim kurumları; eğitim-öğretimini bu eksiklikleri giderecek şekilde güncellemek zorundadır. Dijital dönüşüm sürecinde; kurumlar, çalışanlarının yeteneklerini analiz etmeli ve uzmanlık alanlarını belirlemeli, daha da sonra dijital dönüşüme elverişli, yenilikçi, insan kaynakları planlaması yapmalıdır. Geçiş döneminde; kadrolu çalışanlarla birlikte, proje bazlı, bağımsız profesyonellerle de çalışmak suretiyle, esnek işgücü modelini de benimsemek düşünülebilir. Proje bazlı işinin ehli uzmanlarla çalışarak yetenek açığını kapatmak hızlı ve etkili bir yöntem olabilir. Dijital dönüşümde; yenilikçi insan kaynakları planlaması ilk şarttır.Dijital dönüşümü hızlandırmak için; kurumlarca, tüm çalışanlarına, gerektiği zaman dijital becerilerini geliştirecek eğitimler verilmelidir. Alanında deneyimli ve uzman kişilerle çalışan, onlarla işbirliği yapan şirketler ve kurumlar önemli bir rekabet avantajı elde edeceklerdir. Dijital dönüşümün, dolaylı olarak, topluma kazandırdığı örnekler: Hasta ile doktor ilişkilerini güçlendiren e-sağlık uygulamaları,Yaşlı veya engeli olan kişileri, istedikleri hizmete ulaştıran e-hizmet uygulamaları, Alışveriş gibi ihtiyaçları herkes için hızlandıran ve kolaylaştıran e-ticaret siteleri,Eğitim ve gelişim için okulların, kurumların herkes için sundukları online kurslar, eğitimler,konferanslar.Dijital sözlükler, elektronik ansiklopediler, e-kitaplar, arşivler, sosyal ağlar ve web siteleri bilgiye erişimi kolaylaştırması,Dünyanın her yerinde, aynı anda kollektif olarak harekete geçilmesinin mümkün olması. vb hususlar gösterilebilir.Dijital dönüşüm ile birlikte bireylerin ve toplumların karşı karşıya oldukları bazı riskler de vardır. Bu riskler de; İnternet bağımlılığı Verilerin korunamaması Siber suçların artışı Sanal gerçeklik ile toplumdan soyutlanma Sosyal becerilerin azalması Mental sağlığın olumsuz yönden etkilenmesi vb olarak sıralanabilir. Dijitalleşme ile birlikte örgün eğitim, sanal ortamlara ve eğitime bakış açısı dijitalleşme ile genişleyerek “yaşam boyu öğrenim”e taşındı. Akademik anlamda öğrenciler ile öğretmenler arasında yeni bir eğitim ortamı yaratıldı. Kurumsal alandaki profesyoneller için de, eğitimin zaman ve mekân ağımlılığı ortadan kalktı. Eğitimin dijitalleşmesi ile, Kitlesel açık çevrimiçi eğitimler ve etkinlikler artış gösterdi. Özellikle bir yılı aşkın süredir yaşamakta olduğumuz Corona Pandemisi döneminde, eğitimdeki bu hızlı dijitalleşme dönüşümünü çok sıcak olarak yaşadık ve halen de yaşamaktayız. Pandemi sonrasında da bu dijitalleşme, varlığını ve önemini koruyacak ve artırarak sürdürecektir. Dijital dönüşüm süreci olarak adlandırabileceğimiz bu süreç bir yılı aşkın bir süredir bütün dünyayı etkisi altına alan, CORONA Pandemisi döneminde çok büyük bir ivme kazanmış ve sosyal bilimlerin birçok alanınını yakından etkilemiştir. Dijital bilgi ve bilişim teknolojilerinin, sosyal bilimler alanını üzerindeki etkilerine dikkat çekmek, bu teknolojilerin, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarındaki yansımalarını ortaya koymak amacı ile bu Uluslararası Konferans düzenlenmiştir. Konferansa; 5 farklı ülkeden ve 50 farklı Üniversiteden toplam 77 tebliğ sunulmuştur. Konferans; (2-3-4) Haziran tarihlerinde 3 gün lük bir program halinde, dijital ortamda, on-line olarak icra edilecektir. Konferansa; İşletme, Ekonomi ve Ticaret alanlarında dijital dönüşüm, Dijital Dönüşümüm çalışanlara etkisi, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Yönetim, İletişim, Sanat ve Tasarım, Ödeme Araçları, Eğitim alanlarında dijital dönüşüm ve Sosyal Bilimlerde Dijital Dönüşüme Yönelik Araştırmalar başlıkları altında tebliğler sunulmuştur. Bu birbirinden değerli ve faydalı 77 tebliği hep birlikte zevkle izleyeceğiz. Bu değerli tebliğleri ile Konferansımıza katkı veren akademisyen arkadaşlarıma ayrı ayrı hassaten teşekkür ediyorum. Yurt dışından Konferansımıza iştirak eden değerli Araştırmacılara da katkıları için özellikle teşekkür ediyorum. Bu Uluslararası Konferansı düzenleyen, destek ve katkı veren, başta Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Tülay ÖZGÜL olmak üzere bütün Arkadaşlarıma, Konferansın hazırlanmasında her türlü desteği veren Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne ve Genel Sekreterlik ve Daire başkanlıklarına ve Öğrenci Dekanlığına ayrı ayrı teşekkür ediyorum Bu Uluslararası Konferansın, önemli ve yararlı bilimsel çıktılar üreteceğine inanıyorum Tekrar hepinize saygılarımı ve kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Dijital Dönüşüm, Dijitalleşme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ed. Tülay Özgül ve Sevcan Beşikçi (2021). Sosyal Bilimlerde Uluslararası Dijital Dönüşüm Konferansı: Özet Bildiri Kitapçığı. Sosyal Bilimlerde Uluslararası Dijital Dönüşüm Konferansı 2-4 Haziran 2021. İstanbul: Beykent Üniversitesi.

Bağlantı

Koleksiyon