Örgütsel Sinizmin Ardılları Üzerine Görgül Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu araştırmanın amacı; örgütsel sinizmin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal sinizm alt boyutlarının örgütsel politika algısı, işe adanmışlık, örgütsel muhalefet ve örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırmanın verisi, İstanbul’da ilaç sanayiinde faaliyet gösteren örgütlerde çalışan 735 çalışandan anket yöntemi ile 2019 yılında toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS ve yapısal eşitlik modellemesi AMOS paket programları marifetiyle analiz edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi bulgularına göre örgütsel sinizmin alt boyutlarından bilişsel sinizmin örgütsel politika algısı, örgütsel muhalefet ve örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı etkisi tespit edilirken; işe adanmışlık üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Duyuşsal sinizmin işe adanmışlık, örgütsel muhalefet, örgütsel politika algısı ve örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı etkisi bulunmuştur. Son olarak, davranışsal sinizmin işe adanmışlık ve örgütsel özdeşleşme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülürken; örgütsel politika algısı ve örgütsel muhalefet üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Tüm bu sonuçlara bağlı olarak örgütsel sinizmin işe adanmışlık ve örgütsel özdeşleşme üzerinde negatif yönlü bir etkiye, örgütsel politika algısı ve örgütsel muhalefet üzerinde ise pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Örgütsel Sinizm, Örgütsel Politika Algısı, İşe Adanmışlık, Örgütsel Muhalefet, Örgütsel Özdeşleşme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı