Figüratif resimdetemsilin ideolojik göstergeleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Uygarlık tarihinde insan zekasının simgeleri sayılan nesnelerçok az bilinmeleri veya dünya ölçeğ inde ünlü olmalarınabakılmaksızınbize, donemin düş ünce tarzı ve anlayı ş ının yanında, egemen ideolojileri hakkında da ilk elden bilgi verir.Bu makale, yaratıcı içtepi yönüyle sanat yapıtları ardındaki düş ünce ve ideolojileri ilk kayna ğ ından ele geçirmek açısındanriskli varsayımlara dayalı bir bildirim sayılabilir. Amacımız, sanat tarihihinin belli dönemlerinde yer alan bazı sanat yapıtlarının içeri ğ i ve ideolojik arka planını keş fetme giri ş iminde bulunmaktır. Her ne kadar çalı ş ma alanımız, 17. yüzyıldan itibaren,modern/ça ğ da ş yönelim ve dinamiklerin kayna ğ ı niteli ğ indeki iki ayrı akımla sınırlıysa da makalede, plastik ifadelendirmedegerçekten daha çok, ideal olanı cisimlendiren, geleneksel (uzla ş ımsal, saymaca ya da konvansiyonel) anlayı ş a dair dizgeselkavram ve terimler üzerinde kapsamlı yorum ve tanımlamalara da yer verilmi ş tir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

12

Künye