Çalışma Yaşamında X ve Y Kuşağının Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İsarder

Erişim Hakkı

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, X ve Y Kuşağının çalışma yaşamında motivasyonunu etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Yöntem – Çalışma, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseninde yürütülmüştür. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Bu amaçla, eğitim düzeyi, sektör, görev, çalışma süresi bakımından çeşitlilik gösteren X Kuşağı temsilcisi 15 ve Y Kuşağı temsilcisi 15 kişi olmak üzere toplam 30 çalışan araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak üzere görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular – Araştırma, X ve Y Kuşağının motivasyonunu etkileyen pek çok husus ortaya koymakla beraber, ekonomik faktörler ile birlikte çalışma ortamının anlayış, uyum, cana yakınlık, hoşgörü, saygı gibi psikolojik yönlerinin X Kuşağı çalışanların motivasyonunda öncelikli faktörler olduğunu göstermektedir. Y Kuşağı çalışanlar ise ekonomik araçlar ve kariyer gelişimi ile birlikte kendilerini değerli hissettikleri, samimi, esnek ve rahat bir çalışma ortamını motivasyonda öncelikli hususlar olarak belirtmiştir. Çalışmada, X ve Y Kuşağının motivasyonunda benzerliklere de vurgu yapılmıştır. Tartışma – Çalışma, X ve Y Kuşağının iş yaşamındaki ihtiyaç, istek ve beklentilerinin daha iyi anlaşılması ve motivasyonu açısından ortaya koyduğu önemli sonuçlar ile çok kuşaklı bir çalışma ortamının daha iyi yönetilmesinde literatüre ve uygulamacılara katkı sunmaktadır. Bu bağlamda, örgütlerin arzu edilen bir çalışma ortamı oluşturmalarında bu sonuçlardan faydalanmaları büyük önem taşımakta; araştırmacıların ise bu kuşakların çalışma dinamiklerini anlamaya ilişkin daha fazla araştırma ortaya koymaları gerekmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kuşak, Motivasyon, X Kuşağı, Y Kuşağı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İşletme Araştırmaları Dergisi Journal Of Busıness Research-Turk 2021, 13(1), 216-234