MODERN ÖTESİ DÜNYADA YASALARIN MEŞRUİYETİ* LEGITIMACY OF LAWS IN POST MODERN WORLD

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Soğuk Savaş’ın ardından neo-liberal politikaların dünya siyasetine hâkim olmasıyla siyasal liberalizmin süreçleri, araçları ve kavramları ülkelerin iç siyasetlerini yürütmede temel aktör oldu. Yasaların meşruiyeti ise yaklaşık iki yüzyıldır, liberalizmin bir getirisi olan anayasalcı, normatif hukuk anlayışı ve temelini kişi hak ve hürriyetlerinden alan anayasaya dayalı yönetim aracılığı ile sağlanmaktadır. 2000’li yıllar sonrası ise liberalizm iktisaden yoluna devam etse de, anayasalcılık bağlamında, siyaseten liberal politikalar çeşitli ülkeler nezdinde sekteye uğramaktadır. İktidara gelen sağ, otoriter ve popülist liderler normların mutlak bağlayıcılığı hususunun sınırlarını zorlayarak kararcılık (desizyonizm) paradigmasıyla açıklanabilecek davranışlara meyletmektedirler. Bu çalışmada yasaların meşruiyetinin liberal anayasalcı düzleminin sarsıldığı iddiası öne sürülmüştür. Bu “epistemolojik kopuş” liberal değerlerin yerine kararcı öğeleri geçirmektedir. Bu iddia, Anayasalcılık ve Kararcılık paradigmalarının ikilemi üzerinden tartışılmıştır. Anayasalcılık paradigması pek çok liberal düşünür üzerinden tartışılmışken kararcılık paradigması için Carl Schmitt’in görüşlerine odaklanılmıştır. Bunun nedeni, kararcı paradigma bağlamında en yaygın bilinen teorisyen olması, kararcı literatürde Schmitt’in oldukça geniş bir yer kaplaması ve Schmitt’in eserlerinde bu paradigmaya sık sık yer vermesidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Alternatif Politika

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

2

Künye