Yönelim Metaforları Ve Kültürel Temelleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İnsanoğlu var olduğundan beri hayata dair kazandığı deneyimlerini, edindiği bilgileri kendi düşünce süzgecinden geçirerek onları yeniden yapılandırmış ve bu yapıları dilde özel bir ifade biçimi aracılığıyla kullanmıştır. Bu süreç, insanın düşünce yapısının temel işleyiş biçimi olarak bilinir. Yani, insanlar sahip olduğu bilgi ve tecrübelerini dildeki kelimeler aracılığıyla bir başka alana taşıyıp onların yeni anlamlar halinde tekrar ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Dil bu tür işlevini kavramsal metaforlara dayanarak gerçekleştirmektedir. Metafor çalışmaları çok eski dönemlere dayanır. Kayıtlarda metafor üzerindeki ilk düşüncelerin Aristo tarafından dile getirildiği bilinir. Aristo milâttan önceki 350 yılında kaleme aldığı Poetics adlı eserinde dildeki metaforun doğasını analiz etmiş, ilk metafor kuramını ortaya koymuştur. Aristo’dan sonraki süreçte metafor bir dil kullanım sanatı olarak düşünülmüş ve edebi eserlerdeki metaforlar ağırlıklı olarak ele alınmıştır. 1980 yılında G. Lakoff ve M. Johnson metaforun sadece dilde değil, günlük hayatta düşüncemiz ve eylemlerimizde de yaygın olduğunu örneklerle kanıtlayan meşhur yapıtı Metaphors We Live by adlı eseri yayımlamışlardır. Eserde ortaya konulan kuramlar içerisinde metaforun kültür yönüyle ilgili görüşler de dikkat çekmektedir. Metaforların türleri ve içerikleri de kültürden etkilenmekte ve farklı dillerdeki metaforlar farklı kültür temelinde meydana gelmektedir. Bu eser metafor hakkındaki düşünce ve kuramları yeni boyuta taşımış, pek çok çalışmaya da kaynaklık etmiştir. Metafor konusunda daha sonra yapılan bütün çalışmalar düşünce-dil-kültürmetafor arasındaki ilişkileri tespit etme konusunda son derece önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu çalışmada uzay/mekan deneyimlerinin Türk düşüncesinde nasıl algılandığı ve bu konuda edinilen bilgilerin dilde nasıl yapılandırıldığı, ne gibi kavramsal ifadelerle ortaya konulduğu konusu incelenmeye çalışılmakla birlikte, yönelim metaforların sergilediği kültürel farklılıklar ve benzerlikler ışığında, onların temellendirildiği kültürel zemin, kültürel gerçeklikler yönünden incelemeye tabi tutulması amaçlanmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Metaforlar, Yönelim metaforları, Türkçe, Türk kültürü, Kültürel farklılıklar, Kültürel temeller

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Turkish Studies Volume 10/8 Spring 2015, p. 1627-1642