Tüketicilerin Aynı Marka Akıllı Telefonu Tekrar Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde küreselleşmenin etkileri ve haberleşmenin ucuzlaması ve kolaylaşması, markalar arasındaki rekabetin daha da kızışmasına neden olmuştur. Bu rekabet ortamında mevcut müşteriyi elde tutmanın değeri daha fazla hissedilmekle birlikte mevcut müşterilerin aynı marka ürünü tekrar satın almalarını sağlamak pazarlamacıların en önemli hedeflerinden biri halini almıştır. Bu araştırma tüketicinin aynı marka akıllı telefonu tekrar satın alma niyetini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle sosyal etki, müşteri memnuniyeti, duygusal bağlılık ve müşteri alışkanlığı değişkenleri açıklanmış ve bu değişkenlerin tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkilerini ortaya çıkaracak şekilde araştırma modeli oluşturulmuştur. Araştırmanın ana kütlesinin önemli bir kısmını, geleceğin tüketicilerinin büyük bir kısmını oluşturacak Z kuşağından katılımcılar oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket tercih edilmiş, toplamda 448 kişiden dönüş alınmış elde edilen veriler SPSS 25 programında testlere tabi tutulmuştur. Yapılan regresyon analizi sonucunda müşteri memnuniyeti, duygusal bağlılık ve müşteri alışkanlığının, tekrar satın alma niyetini pozitif yönde pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde etkilemekte olduğu görülmüştür. Öte yandan, yapılan korelasyon analizi sonucuna göre de sosyal etki değişkeninin duygusal bağlılık, müşteri alışkanlığı ve tekrar satın alma niyeti değişkenleri ile negatif yönde anlamlı bir ilişkide olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcılar içerisinden iPhone kullanıcılarının diğer marka telefon kullananlara göre anlamlı ölçüde farklılaştığı ve en yüksek oranda “kullanmakta olduğum telefon markasını tekrar satın alırım” diyen grubu oluşturdukları belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

1

Künye