Marco Polo Seyahatnamesinde Uluslararasılaşma Yaklaşımlarının İzini Sürmek

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, uluslarasılaşma alanyazınında 1970’lerden buyana şekillenmeye başlayan uluslararasılaşma yaklaşımlarının literatüregirmeden uzunca bir zaman önce pratik ticaret sahnesinde karşılıklarınınolup olmadığının belirlenmesidir. Bu çerçevede bu çalışmada, küreselticarete ilişkin tarihi kanıtlar bulma açısından erken kapitalizm diğer birifade ile geç orta çağ dönemi temel alınarak uluslararasılaşmayaklaşımlarının söz konusu dönem için retrospektif bir bakış açısıyla izininsürülmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, literatürde oldukça yeni bir kavram olanDış Ticaret Girişimciliği Yaklaşımı’nın diğer uluslararasılaşmayaklaşımlarından farklılaşan yönlerinin açıklanması amacıylauluslararasılaşmanın geç orta çağdan itibaren idrak edildiği noktaların izininsürülmesi ve Dış Ticaret Girişimciliği kavramına tarihi kanıtlar bulunmasıda çalışmanın amaçları içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda bu çalışmadasöz konusu döneme ışık tutan, dönemin ticari perspektifini ortaya koyan veiçerdiği bilgilerin kronolojik, coğrafi ve sosyo-kültürel kaynaklarca teyitedilebildiği bir eser olan ünlü seyyah Marco Polo’nun 25 yıllık İpek Yoluseyahatinde edindiği gözlemleri içeren Harikalar Kitabı incelenmiştir. Eserinincelenmesi, edebiyat ve tarih alanlarında yazılan diğer incelemelerdenfarklı olarak uluslararası ticaret perspektifinden gerçekleştirilmiştir.Kuramsal bir tartışma biçiminde kurgulanan çalışmada veri seti olarak elealınan eserdeki ifadelerden yola çıkılarak günümüz uluslararasılaşmayaklaşımlarına ilişkin gerçekleştirilen iz sürme neticesince Ağ Yaklaşımı,Uluslararası Girişimcilik Yaklaşımı ve Dış Ticaret Girişimciliği Yaklaşımı’nailişkin kanıtlara ulaşılmıştır. Diğer taraftan, Küresel Doğan İşletmelerYaklaşımı, Uppsala Yaklaşımı ve Yenilikçilik Yaklaşımına ilişkin kanıtlarbulunamamıştır. Elde edilen sonuçlar, çalışmada ele alınan sorunsal ve veriseti bağlamında uluslararasılaşma olgusunun klasik dönemden itibarenevrilerek günümüz uluslararasılaşma yaklaşımlarına zemin hazırladığı veuluslararasılaşmanın, olguya ilişkin modeller ortaya atılmadan önce deuluslararası ticaret ve girişimcilik faaliyetlerini açıklamada önemli birargüman olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

9

Sayı

5

Künye