PERDE VE ÇERÇEVELİ BETONARME YAPILARDA PERDE KONUMUNUN PLANDA DÜZENLENMESİ VE YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Betonarme yapılarda, deprem yükleri altında katlar arasındaki yer değiştirmelerinsınırlandırılması ve yeterli dayanımın sağlanması amacıyla kolon ve kirişelemanlarda meydana gelen moment aktaran çerçevelere ilave olarak perdekullanımına da ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle çok katlı binalarda perdeler yapısisteminin yatay rijitliğini artırarak göreli kat öteleme değerlerini azaltır. Bu sebepleözellikle deprem riski altındaki bölgelerde inşa edilen betonarme yapılar, perde veçerçeveli taşıyıcı sistem olarak tasarlanmaktadır. Perdelerin binanın kat planındakiyerleşimi ve boyutları binanın yatay yükler altındaki davranışını belirler; dolayısı ileperdenin konumunun belirlenmesi taşıyıcı sistem tasarımında en temel aşamayıoluşturmaktadır. Bu çalışmada, betonarme perde ve çerçeveli yapılarda farklı yönve farklı boyutlarda perdeler konumlandırılmış ve yapının deprem davranışı yerdeğiştirmeler, göreli kat ötelemeleri ve kat kesme kuvvetleri açısındanincelenmiştir. Ayrıca, çerçeve sistem, perdeli sistem ve perde-çerçeveli sistemlerdetaşıyıcı elemanların ön boyutlandırılmasının yapısal davranış üzerindeki etkileritartışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

1

Künye