Yerel İşletmeler İçin Stratejik Bir Vizyon: Festival Turizmi (Korkut Lale Festivali)

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Festival döneminde işletmeler, festival katılımcıları için değer yaratma çabasına girerek tutundurma-pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdiğinden, finans-bütçe kararlarını festivale göre aldığından dolayı festivallerin stratejik önemi bulunmaktadır. Buradan hareketle, bu çalışmada festivallerin yerel işletmeler açısından stratejik önemi ve bu kapsamda da Korkut Lale Festivalinin sosyal, kültürel, ekonomik açıdan etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. Muş ili Korkut ilçesinde 421 kişi ile yapılan anketten elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak, Güvenilirlik Analizi, Korelasyon Analizi, Kruskall Wallis, T-Testi ve Anova Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda Korkut Lale Festivalinin bölgenin tanıtımında yörenin imajını olumlu yönde etkilediği, yerel işletmelerin iş hacmini artırarak, işletmelere ekonomik açıdan gelir sağlayıcı olduğu ve işletmelerin festival süresince çeşitli mal ve hizmetleri satışa sunduğu dolayısıyla işletmelere yeni aktiviteler oluşturma konusunda vizyoner bakış açısı kazandırdığı sonucuna varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

II. Uluslararası Muş Sempozyumu (UMS'20)

Künye