SUSKUNLUK SARMALI 2.0: TÜRKİYE’DE FACEBOOK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Facebook kullanıcılarının siyasi görüşlerininazınlıkta olduğunu düşündüklerinde Facebook davranışlarınıve Facebook’a yönelik tutumlarını, Elisabeth Noelle-Neumanntarafından geliştirilen suskunluk sarmalı teorisi çerçevesindeincelemektedir. Kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen 404Facebook kullanıcısıyla gerçekleştirilen anket uygulamasındanelde edilen verilerin araştırmanın amaçları doğrultusunda çözümve yorumlanması için, frekans ve yüzde, Pearson korelasyon, faktöranalizi ve bağımlı örneklemler için T testi uygulanmıştır. Araştırmasonucunda siyasi görüşlerinin azınlıkta olduğunu düşünme ileFacebook’ta gizlilik ayarlarını değiştirme sıklığı, yorum yapmaktançekinme ve siyasi düşüncelerin gerçek hayatta olduğundan daharahat ifade edebildiğini düşünme arasında pozitif yönlü ilişkilersaptanmıştır. Buna ek olarak diğer değişken siyasal bilgi düzeyininyüksek olduğunu düşünme ile Facebook’ta siyasal bilgilenme vekatılma düzeyi ve Facebook’u siyasi düşüncenin aktarılmasındafaydalı bulma arasında da pozitif yönlü ilişkiler bulunmaktadır.Sonuç olarak elde edilen veriler, demokrasiyi ve sivil toplumuzenginleştirdiği düşünülen sosyal medyanın Türkiye’deki en çokkullanılan platformu Facebook’ta suskunluk sarmalının oluştuğunugöstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

TESAM AKADEMİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

1

Künye