Erkek Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı erkek üniversite öğrencilerinde nomofobi düzeyi ve nomofobiyi etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 241 erkek üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Çalışma online anket yoluyla veri toplanmıştır. Anket formu sosyodemografik özelliklere yönelik sorular ve Nomofobi Ölçeği’nden (NMP-Q) oluşmaktadır. Bulgular: Araştırmaya katılanların %21,2’si sağlıkla ilgili,%42,3’ü sayısal,%36,5’i de sözel bir bölümde okumaktadır. Katılımcıların tamamı nomofobik olup %28,6’sı hafif, %57,3’ü orta, %14,1’i ise ağır nomofobiktir. %20,3’ü akıllı telefonlarını 5 saatin üzerinde kullanmakta ve telefonla geçirilen süre arttıkça nomofobi düzeyleri de artmaktadır. Not ortalaması arttıkça nomofobi düzeyi de azalmaktadır. Çok değişkenli analizde günde ortalama 5 saatin üzerinde telefon kullanılması, ayda ders dışı bitirilen kitap sayısının 4’ün altında olması, akademik not ortalamasının 3,00’ın altında olması, Youtube, Facebook, Twitter kullanılması ve yanında şarj aleti veya powerbank taşınması nomofobi puanını arttıran değişkenler olarak tespit edildi. Sonuç: Günlük hayatı kolaylaştırma amacıyla kullanılan akıllı telefonlar doğru kullanılmadığında nomofobi gibi çeşitli olumsuz durumlara neden olmaktadır. Bu cihazların sağladığı faydaların yanında içerdiği risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Nomofobi, Sosyal medya, Bağımlılık, Öğrenci

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağımlılık Dergisi – Journal Of Dependence | 2021; 22(1):1-9

Bağlantı