ÜNİVERSİTELER İÇİN GEÇERLİ OLAN YARGI HARCI İSTİSNASININ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU’NA TANINMAMASI

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Harçlar Kanunu ile genel bütçeye dâhil kamu idareleri yargı har-cından bağışık tutulmuştur. Özel kanunlarında hüküm olmadıkça genelbütçe dışında kalan özel bütçeli idarelere bu istisna tanınmamıştır. Yük-seköğretim Kanunu hem özel bütçeli birer idare niteliğinde olan devletüniversitelerini hem de özel bütçeli idare olmamalarına rağmen vakıfüniversitelerini Harçlar Kanunu'nun genel bütçeli idarelere tanımış oldu-ğu yargı harcı istisnasından yararlandırmıştır. Buna karşılık özel bütçelibir idare olan Yükseköğretim Kurulu’na ise yargı harçları konusunda birmuafiyet ya da istisna tanınmamıştır. Oysaki Yükseköğretim Kurulu tümyükseköğretimi düzenleyen, üniversitelerin faaliyetlerine yön veren, ka-nunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve ka-mu tüzel kişiliğine sahip olan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nunbağlı bulunduğu bir idaredir. Bu çalışmanın konusunu; devlet-vakıf ay-rımı yapılmaksızın tüm üniversitelere yargı harcı istisnası getirilirken, buistisnanın Yükseköğretim Kurulu'na tanınmamış olmasının ortaya çıkar-dığı çelişki ve sakıncalar ile bunların çözümüne yönelik somut önerileroluşturmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Legal Mali Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

165

Künye