Yeme Bozukluğuna İlişkin Korkular Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Yeme Bozuklukları, olumsuz veya düzensiz duyguların ve duygulanımın eşlik ettiği ciddi psikiyatrik hastalıklardan olup birçok psikiyatrik rahatsızlık ile komorbid seyretmektedir. Anksiyete bozuklukları da yeme bozukluklarında en yaygın görülen komorbidelerden biridir; ancak yeme bozukluğuna ilişkin spesifik korkulara ulaşma yöntemleri yetersizdir. Bu amaçla, yeme bozukluklarında görülen korkuları ölçmede kullanılabilecek Yeme Bozukluğuna İlişkin Korkular Ölçeği (YBKÖ) geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı bu ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmektedir. Araştırmanın verileri 406 yetişkin katılımcıdan toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Demografik Bilgi Formu, Yeme Bozukluğuna İlişkin Korkular Ölçeği, REZZY Yeme Bozuklukları Ölçeği ve Sağlık Anksiyetesi Ölçeği kullanılmıştır. Uyarlama çalışmasında önce geçerlik ve güvenirlik incelenmiştir. Geçerlik incelemesi için SPSS üzerinden açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve AMOS üzerinden doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Ana bileşenler analiziyle, ölçeğin faktörleri incelenmiştir. Örneklem büyüklüğü yeterliliği için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri hesaplanmıştır. Ayrıca ölçek maddelerinin analize uygunluğunu belirlemek için Barlett küresellik testine bakılmıştır. Güvenirlik analizleri için eşdeğer test korelasyonuna ve Cronbach Alfa katsayısına bakılmıştır. Elde edilen bulgulara göre YBKÖ’nün yeterli geçerlik ve güvenirlik özelliklerine sahip olduğu bulunmuştur. Ölçeğin üç faktörlü olduğu ve toplam varyansın % 71,543’ünü açıkladığı sonucuna varılmış ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .943 olarak hesaplanmıştır. YBKÖ’nin üç boyutlu ve 17 maddelik haliyle Türkiye’de kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yeme Bozukluklarına İlişkin Korkular Ölçeği, Kilo Alma Korkusu, Yeme Bozuklukları, Bireysel Sonuç Korkusu, Sosyal Sonuç Korkusu

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı