Sivil Havacılık Sektöründe Kabin Personelinin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması = A Field Research on The Investigation of The Relationship Between The Social Anxiety Levels and Organizational Commitment of The Cabin Personnel in the Civil Aviation Sector

Özet

Çalışmanın amacı, havacılık sektöründe istihdam edilen kabin personelinin sosyal kaygı düzeylerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, havacılık sektörünün önde gelen şirketinde görev yapan 130 kabin personeline yönelik uygulamalı bir araştırma yapılmış ve anket formu ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırma grubunda yer alan kabin personelinin demografik faktörleri incelenmiştir. Cinsiyette ve öğrenim durumunda, sosyal kaygı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülürken; medeni durum, çalışma süresi, yaş ve görevde fark olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, kabin personelinin sosyal kaygı düzeylerinin düşük olduğu ve örgütsel bağlılıklarının da yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyal kaygının örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal ve devamlılık bağlılığı üzerinde negatif yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kabin Personeli, Örgütsel Bağlılık, Sivil Havacılık, Sosyal Kaygı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İşletme Araştırmaları Dergisi 10/3 (2018) 747-766