İHALENİN FESHİ DAVASININ TAŞINMAZIN TESCİLİNE ENGEL OLMASI

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Borçlular takip sürecinde taşınmazları haczedildiğinde, zaman ka-zanıp finans kaynağı yaratabilecekleri ve taşınmazlarını geri alabilecek-leri inancıyla, gerek mevzuatın elverdiği düzenlemelere yönelmekte,gerekse eşzamanlı olarak alacaklılarla uzlaşmaya çalışmaktadır. Bu çer-çevede taşınmazın satışına yönelik düzenlemeleri (kimi zaman nafileolduğunu bile bile) işletmekte, aynı zamanda icra taahhütlerinde bulunupborcu taksitlendirmeye çalışmaktadırlar. Bu mücadele yollarından ihale-nin feshi davası açmak, borçluların bir umut olarak sıklıkla başvurdukla-rı yollardandır. İhalenin feshi davası açılması, alıcıların adına tescili ge-ciktirebilmesi yönüyle, gerçek alıcıların ihalelere katılımını azaltabil-mekte, taşınmazın ihaleden satılmasını ve alacaklının alacağına kavuş-masını engellemektedir. İhalenin feshi davasının özellikle kötüniyetleaçılmasını engellemek adına çeşitli sorunları ve çözüm önerilerimi bumakale içeriğinde sunmaktayım.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Legal Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

185

Künye