AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 2019/790 SAYILI YÖNERGESİ İLE MEVCUDU TÜKENMİŞ ESERLER İÇİN GETİRİLEN TOPLU LİSANSLAMA SİSTEMİNİN FSEK 47. MADDENİN İPTALİ İLE ORTAYA ÇIKAN BOŞLUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bir eser üzerinde eser sahibine tanınan hakların ancak koruma sü-resinden sonra serbest hale gelmesi kuralının istisnaları vardır. Bunlar-dan birisi de 5836 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 47. maddesi ile getirilen ve devletçe sahiplenme veya kamuya mal etme şeklinde ifa-desini bulan bir nevi kamulaştırma mekanizmasıdır. Hüküm ile memle-ket kültürü için faydalı eserlerin koruma süresi içinde kamuya mal edile-rek kamunun kullanımına kazandırılması amaçlanmıştır.Eserin kamuya mal edilmesine olanak tanıyan 5836 sayılı Kanu-nun 47. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi Anayasa Mahkeme-si’nin 14/05/2015 tarihli ve E. 2014/177, K. 2015/49 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. İptal kararı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Sözleşme-nin 1 No’lu Ek Protokolü ve Anayasamızın çeşitli hükümleri ile yapılan atıflarla gerekçelendirilmiştir. Hükmün iptali ile ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere henüz bir düzenleme getirilmemiştir. Avrupa Birliği Hukukunda ise AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 96/9/EC ve 2001/29/EC sayılı Yönergeleri Değiştiren EU 2019/790 sayı-lı Dijital Tek Pazarda Telif Hakları ve Bağlantılı Haklar Yönergesi, Bir-liğin 17/05/2019 tarihli Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. Yönerge, eserlerin dijital ortamda kullanımı şartlarına ilişkin hükümler ile birlikte mevcudu tükenmiş eserlerin kültürel miras kurumlarınca yine dijital or-tamlarda kamuya sunulabilmesini amaçlayan bir toplu lisanslama ve hakların takibi için bir toplu hak yönetimi sistemi öngörmektedir. Bu yolla mevcudu tükenmiş eserlerin halka açık kütüphane, müze, arşiv ile film veya işitsel kültürel mirası koruyan kurumlar eliyle kamuya yararlı olmak amacıyla kullandırılması amaçlamaktadır.2019/790 sayılı Yönerge, hukukumuzun Avrupa Birliği Hukuku ile uyumlaştırılması ve bu vesileyle Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 47. maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali sonrası ortaya çı-kan hukuk boşluğunun Anayasa Mahkemesinin iptal kararında ortaya koyduğu gerekçeleri de karşılayacak şekilde giderilmesi için önem taşı-maktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Banka ve Finans Hukuku Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

32

Künye