İşin Anlamı Kavramı Ve Tercüme Bir Ölçeğin Türkçe’de Geçerlik Ve Güvenirlik Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kafkas Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu araştırmanın amacı çalışanların iş anlam algısının ölçülmesinde Steger ve arkadaşları tarafından geliştirilen "İşin Anlamı Ölçeği"nin Türkçe geçerleme çalışmasının yapılmasıdır. Keşfedici Faktör Analizi ile Türkiye örnekleminde yapı geçerliliği ortaya çıkarılmış ve daha önceki çalışmaların aksine tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Daha sonra Doğrulayıcı Faktör analizi ile sınanmış ve yapı doğrulanmıştır. Madde analizi ve iç tutarlılık bulguları yüksek kabul edilebilir seviyededir. Ölçeğin Türkçe'de güvenirlik ve geçerliğini değerlendiren çalışma kapsamındaki uygulama ve analizler sonucunda on soruluk tek faktör yapısıyla geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir. Dili de oldukça anlaşılır olan ölçeğin işin anlamı ile ilgili olarak Türkçe yazında yapılacak araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşin Anlamı Ölçeği, Türkçe Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (16) , 395-413 .

Bağlantı